500 sany gülgüne uzyn akril gaýtadan ulanylýan gel goşa dyrnak çeper görnüşi

Gysga düşündiriş:

Dyrnak formalarymyzy OEM-e hoş geldiňiz.


 • FOB bahasy:6.52 $ / Roll
 • MOQ:50 rulon
 • Ölçegi:7.1X6.7X0,24 sm
 • Nusgalar:$ 10.00 / rulon
 • Özbaşdaklaşdyrma nyşany:Min.500 rulon zakaz ediň
 • Gurşun wagty:15 ~ 45 gün
 • Haryt maglumatlary

  Dyrnak önümleriniň daşalmagy

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Tölegiň şerti

  Biziň bilen nädip habarlaşmaly?

  Zawodymyz we hil gözegçiligimiz

  Haryt bellikleri

  500 sany gülgüne uzyn akril gaýtadan ulanylýan gel goşa dyrnak çeper görnüşi

  • Material: 1. Galyň material, oňat göteriji we çeýe, galyp üçin ajaýyp;2. Öň tarapy: Pearlescent film kagyzyndan ýasalan, tekiz ýüzli, artykmaç akril poroşokyny ýa-da Uv jelini aýyrmak aňsat, dyrnak görnüşiniň poslamagynyň öňüni alyp biler we has çydamly;3. Yzky tarap: Daşky gurşawa ýelim, derä zyýany ýok;4. Güýçli ýelim: Iki gezek gaýtadan ulanyp bolýar.
  •  PREMIUM SYITYASY- Uzyn dyrnagyň öňki bölegi ýeterlik galyňlyk we gowy ýelmeşmek bilen öz-özüne ýelmeýär, poli dyrnaklar jelini ýa-da dyrnak uzatmalaryny ulananyňyzda durnuksyzlygyň öňüni almak üçin barmagyňyza berk ýapyşýar.açyk halkany dyrnaklaryňyza we barmaklaryňyza gurşamak aňsat, ähli barmaklara laýyk gelýän sazlanylýan ululyk.
  •  Dizaýn: 1. Ulanmak aňsat bolan gysga we güýçli material.Terezisi: Uzynlygy we egriligini gözegçilikde saklamaga has gowy kömek edip biljek 7;2. Güýçli terezisi: Kesgitli giňlik, mukdaryna gözegçilik edip biler (akril poroşok ýa-da Uv jeli);3. Dyrnagyň görnüşini düzetmek üçin 3 nokat bar;4. Üýtgeşik açylýan agz dizaýny, dyrnaklary has gowy birikdirip we düzedip biler, giňeltmek üçin dogry ýerlerde dyrnak görnüşini ýasamak, sazlamak we dyrnak görnüşini kesmek üçin wagt tygşytlamak.5. Aýyrmak aňsat, ýöne aňsat deformasiýa däl.
  •  MULTIPURPOSE- “Treamlyn” dyrnaklary dyrnaklaryňyza we barmaklaryňyza gurşap almagy aňsatlaşdyrýar, poli dyrnak jeli, akril dyrnak sungatyny giňeltmek, akril dyrnak ýasaýjy, hünärmen dyrnak salonlary we başlangyç üçin amatly, siziň üçin ideal manikýur gurallary.
  • Gowy gift - Bu dyrnak sungatygörnüşi toplum professional salon ulanmak üçin amatly we olar öz DIY dyrnak stiliňizi we täze okuwçylar üçin gowy gurallary döretmäge kömek edip biler, bu siziň söýgüliňiz, aýalyňyz, aýal doganyňyz ýa-da gyzlaryňyz üçin sowgat bolup biler, dyrnaklary has özüne çekiji we owadan edip görkezer
  • Iň oňat hyzmat Önümlerimiziň hemmesi berk hil gözegçiligindedir we eltmezden ozal iki gezek barlanar.Bu akril dyrnagy ulanmak bilen haýsydyr bir kynçylyk çekýän bolsaňyzgörnüşi, göni toparymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Meseläni ilkinji gezek siziň üçin çözeris we gowy çözgüt hödürläris

   

  Önümiň beýany Marka BQAN
  No.ok. ZT-001
  Ady Alýumin uzyn dyrnak görnüşleri
  Material Alýumin kagyzy
  Washuwulýan Hawa
  Reňk Bej surat görnüşinde, reňkini sazlamak kabul ederliklidir
  Baha AAAAA +
  MOQ 50 rulon
  Ibermek Deňiz / DHL / EMS / Fedex / TNT / UPS / Hytaý poçta howa poçtasy
  Töleg L / C, PayPal, Western Union, T / T, Pul gramy, D / A, D / P.
  OEM prosesi 1. Güýçli gözleg bölümi bolan hünärmen zawod hökmünde OEM-de ökde.
  2. OEM bölekleri: Saç, tutawaç, ferrule, reňk, ululyk, gaplama.
  3. OEM artykmaçlygy: Senagat toplumy / arzan bahaly material.
  Nusgalar 1. 10USD / Komp
  2. iberiş tölegi.
  3. QC üns bilen barlandan soň iberiň.
  4. ippingük daşama maglumatlaryny yzarlamak.
  5. Pikirleriňizi gowy ýa-da erbet barlaň.
  6. Nusgalarymyz bilen kanagatlanýança guýyňyza hyzmat ediň.

  dyrnak görnüşi-01 (6) dyrnak görnüşi-01 (5) dyrnak görnüşi-01 (4) dyrnak görnüşi-01 (3) dyrnak görnüşi-01 (2) dyrnak görnüşi-01 (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Dyrnak önümleriniň daşalmagy

  eltip bermek

  Eltip bermek:

  1. FedEX / DHL / UPS / TNT Nusgalar üçin.Gapydan gapy

  2. Topar harytlary üçin howa ýa-da deňiz arkaly.FCL, howa menzili / port açylyşy üçin.

  3. imük ekspeditorlaryny ýa-da ýük daşamak usullaryny görkezýän müşderiler.

  4. Eltip beriş wagty: nusgalar üçin 3 gün;Topar harytlary üçin 7 gün.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  näme üçin saýlamaly?

  1. Biz Hytaýda öňdebaryjy makiýaup çotgasy öndürijisidiris.

  2. Alibaba altyn üpjün edijini bahalandyrdy.

  3. Býuronyň barlag edarasy tarapyndan tassyklanylýar.

  4. Iberilmezden ozal 100% QC barlagy.

  5. Köp ýurtda wakalar.

  6. A. Bäsdeşlik bahasy;B. Gowy hil

   C. Wagtynda gowşurmak;D. Her ýyl täze model çykarylýar

   E. Önümçilik F.Own hiline gözegçilik

  Tölegiň şerti:

  1. MOQ: 100 sany;

  2.Gaplamak: 1 sany / garşy sumka, islegiňiz ýaly gaplap bileris.

  3. Töleg: T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal, 30% goýumlar;Getirmezden ozal 70% balans;

  Biz bilen nädip habarlaşmaly?

  Çig malyňyzy, ussadyňyzy (umumy meýilnama) meýilnamaňyzy, kuwwatyňyzy, býudjetiňizi we beýleki talaplaryňyzy beriň.

  Sorag maglumatlaryňyzy aşakda ýa-da bize iberilen e-poçta bilen iberiň, Indi "Iber" düwmesine basyň!

  E-poçta:BQANjacky2019@126.com

  Whatsapp:+8618879090331

  Zawodymyz we hil gözegçiligimiz

  Zawod-we hil-gözegçilik