Biz hakda

Company-introduce

“Nanchang Bo Qian” kosmetika kompaniýasy, 2005-nji ýyldan bäri 10 ýyldan gowrak wagt bäri dyrnak çeper çotgalaryny we beýleki çotgalary gözlemek, ösdürmek, öndürmek we öňe sürmek bilen meşgullanýar.

Bo Qian dyrnak sungatynyň uly esbaplarydyr.Bo Qian, Hytaýyň ruçka şäheri hökmünde tanalýan Nançang şäheriniň Wengang şäherinde ýerleşýär.

Adaty önümçilik prosesi esasynda, hemişe ösmegi, gözlegleri we innowasiýa bolmak bilen ýapon ýokary tehnologiýasy bilen birleşýäris.

Mundan başga-da, öňdebaryjy ajaýyp gözleg toparymyz bar, durmuş önümçilik topary hökmünde hil we müşderi ilkinji satuw toparydyr.Bo Qian, 1-nji dyrnak çeper çotgasyny öndürmek üçin Hytaýda!

Bo Qian, bazara çykmazdan ozal tanymal çin dyrnagy hudo .nigi tarapyndan 100% täze önümiň tassyklanmalydygy barada düzgün bar.Diňe şeýle etmek bilen, önümimizi köp sanly öý we içerki naý çotgasy hudo .nigi söýüp biler.Indi önümlerimiz Hytaýda gowy satylýar we Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika gowy eksport edilýär.

Dyrnak çotgasynyň we makiýaup çotgasynyň 1000-den gowrak dizaýny bar.Kompaniýamyzyň yzygiderli ösmegi bilen birlikde has täze önümler halkara bazaryna çykar!

Biz öz markamyzy gurmagyň ýolunda elmydama bar, şeýle hem, OEM we OEM-iň içerki we daşary ýurtly islegini kabul edýäris.Bo Qian size iň gowy hyzmaty bermäge şat bolar, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

Dyrnak çotgasy markamyz

bqanlogo

 

Önümlerimiz “The Nail Hub” we ABŞ, Italiýa, Awstraliýa we Beýik Britaniýa we ş.m. ýaly köp sanly marka kompaniýalary tarapyndan ýokary baha berilýär.

OEM ýa-da haýsydyr bir çotgamyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

 

 

Kompaniýamyz

Nanchang Bo Qian Cosmetic Co., Ltd.

Company-Organization

Hyzmatymyz

Aragatnaşyk

Gowy aragatnaşyk we hyzmatdaşlyk biziň hyzmatdaşlygymyzyň şertidir

Gorag

Müşderileriň hukuklaryny we bähbitlerini gorap bileris

Ösüş

Bar bolan meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolanymyzda, toparymyz bilelikde çözer we bilelikde öser

Ruhy maslahat

Youragdaýyňyza görä dürli çözgütler hödürläris

Başdan geçirmeler

Etmäge we synap görmäge batyrlyk, size esasy kepillikdir

Tölegleri gaýtadan işlemek

Sargyt bereniňizden soň, harytlaryňyzy yzarlamagy we siziň bilen ýakyn aragatnaşyk saklamagy kepillendirýäris

Ygtybarly dyrnak üpjün edijisini tapmak üçin göreşýärsiňizmi?