Senagat habarlary

 • Akril we gel dyrnak çotgalaryňyzy nädip arassalamaly?

  Dyrnak tehnologiýalary üçin dyrnak gurallaryňyza üns bermek iň möhüm meseledir.Galyberse-de, haýran galdyryjy dyrnak giňeltmelerini döretmek üçin hemme zadyň iň ýokarky ýagdaýynda bolmagyny üpjün etmeli.Gowy hilli akril poroşok ýa-da jel reňkini saýlamak bilen birlikde, dyrnak çotgalaryňyz hem iň oňat görnüşde bolmaly!Bu ...
  Koprak oka
 • Best Nail Brush for Acrylic 2021

  Akril 2021 üçin iň oňat dyrnak çotgasy

  “Do-it-Yourself” dyrnak höwesjeňi hökmünde, owadan dyrnaklary ýerine ýetirmek ugrundaky göreşi we köplenç talap edilýän wagty bilýärsiňiz.Adaty dyrnak çalmak däl-de, täze dyrnak tendensiýasy ýaly goşmaça bir zat isleseňiz, birneme üýtgeşik bolýar.Professional dyrnak tehnikleri üçin zerur gurallar gerek ...
  Koprak oka
 • What Size Acrylic Nail Brush Is The Best?

  Akril dyrnak çotgasy haýsy ululykda iň gowusy?

  Her dyrnak tehnigi çotganyň iň möhüm guraldygyny bilýär.Tejribeli dyrnak tehnologiýasy bolsaňyz, çotganyň ululygynyň siziň üçin iň oňat işleýändigini anyklap bilersiňiz.Nailöne dyrnak tehnologiýasy hökmünde işe başlasaňyz, çotganyň ululygyny haýsy görnüşde ulanmalydygyňyz barada birneme bulaşyp bilersiňiz.Eger ...
  Koprak oka
 • How To Prepare New Nail Brushes For Use

  Täze dyrnak çotgalaryny ulanmak üçin nädip taýýarlamaly

  Dyrnak hyzmatlary üçin täze çotga satyn alanyňyzda, dykyzlaryň gaty we ak galyndy bardygyny görüp bilersiňiz.Bu galyndy arap sakgyjy, krahmal filmi.Manufacthli öndürijiler çotgyňyzy tranzitde we ulanmazdan ozal goramak we saklamak üçin bu sakgyç bilen çotga ýasaýarlar.Bu sakgyç r bolmaly ...
  Koprak oka
 • How To Apply Nail Forms

  Dyrnak formalaryny nädip ulanmaly

  Dyrnak formalaryny BQAN dyrnak sapaklary bilen nädip ulanmaly?Dyrnak şekilleriniň hemmesi deň derejede döredilenok we formalary ulanmak barada aýdylanda, her bir görnüş başgaça çemeleşmegi talap edýär.Kwadrat, badam, balerina we stiletto dyrnaklary üçin iň gowusyny heýkeltaraş etmek üçin dyrnak görnüşlerini nädip ulanmaly?
  Koprak oka
 • 7 Types Of Nail Art Brushes

  Dyrnak çeper çotgalarynyň 7 görnüşi

  01 ROUND Çotga Iň köp görnüşli we dyrnak çeper çotgasy.Çylşyrymly dizaýnlary döretmek üçin ulanylýar.Şeýle hem dürli urgy nagyşlaryny döretmäge kömek edýär.Bu çotgalar akril poroşok we monom ulanyp, 3d dyrnak sungatyny döretmäge kömek edýär ...
  Koprak oka