Saç materiallary

Dyrnak çeper çotgasynyň saç materialy

Müşderilere giň hyzmatlary hödürlemek, elmydama hyzmaty we hilini birinji ýerde goýmak

Kolinskiý saç

1. ýüň süýümleri tertipli ýerleşdirilip, süýümleriň arasyndaky şöhlelendiriji zolaklar dargadylýar, şonuň üçin şöhle has ýumşak we ýumşak bolar;

2. ýüň süýümler has köp we bir meýdana has gowy örtük berýär

3. ýüň süýümleriniň düzümi adam derisine gaty meňzeş bolany üçin, derä has laýyk gelýär;

4. Mink sütükli süýümlerdäki süýümleriň arasyndaky aýratyn aýratyn ýer meýdany sebäpli, çyglylygy siňdirýän we dem alýan häsiýetler ajaýyp;

5. Süýümler gaty we şol bir tarapa deňleşýändigi sebäpli tegmili aýyrmak has aňsat;

 

kolinsky-hair
Synthetic-nylon-hair

Sintetiki / neýlon saçlar

1. Gowy arassalamak aňsat
2. Erginlere ýapyşýar, şekilini gowy saklaýar.
3. wasuwlandan soň has çalt guradýar
4.Kruelty mugt
5. Belok elementi ýok
6.Wegan dost
7. Has çeýe wersiýalary bar bolsa-da has berk bolýar
8. Krem, jel, suwuk, ýöne poroşok ýaly täsirli däl
9. Poroşoklar ýörite maksatly döredilen sintetik bilen hem ulanylyp bilner

Haýwan saçlary

1. Dyrnak çotgalarynda ulanylýan iň köp ýaýran görnüş.
2. Poroşok gaplamakda we ulanmakda ýokary täsirli
3. Gözenekleri netijeli gizläp, şöhle saçýan we ýalpyldawuk görnüşi berip bilersiňiz
Hytaýda geçiniň saçynyň 20-den gowrak synpy bar: XGF, ZGF, BJF, HJF, # 2, # 10, Iki gezek çyzylan, leeke çekilen we ş.m.
XGF iň gowy hil we iň gymmat.Az müşderi we ulanyjylar makiýaup çotgalaryny XGF ýa-da ZGF bilen alyp bilerler.
BJF HJF-den has gowudyr we ýokary derejeli makiýaup çotgalary üçin has gowy ulanyldy.MACöne MAC ýaly käbir meşhur markalar adatça çotgalary üçin HJF ulanýarlar.
# 2 orta hilli geçiniň saçynda iň gowusydyr.Bu gödek.Diňe aýagyňyzyň ýumşaklygyny duýup bilersiňiz.
# 10 # 2-den erbetdir.Örän gödek we arzan we ownuk çotgalar üçin ulanylýar.
Iki gezek çekilen we leeke çekilen saçlar iň erbet geçiniň saçydyr.Aýagynyň barmagy hökman däl.Bu bir gezek ulanylýan dyrnak çotgalary üçin has ýiti we has ulanylýar.

animal-hair
Weasel-sable-hair

Weasel / Sable saç

1.Soft, elastik, çydamly, çeýe we çydamly
2. Reňklemek we takyk işlemek üçin ajaýyp
3. Diňe poroşok bilen däl, suwuk ýa-da krem ​​makiýa withy bilen ulanylyp bilner