Materiallary dolandyryň

Dyrnak çeper çotgasynyň materiallaryny dolandyryň

Müşderilere giň hyzmatlary hödürlemek, elmydama hyzmaty we hilini birinji ýerde goýmak

Handle-Materials

Dyrnak çotgasy tutawajy, marka nyşany we maksat ýa-da ululyk ýaly beýleki maglumatlary çap edip boljak ýerdir.

Siziň saýlamagyňyz üçin köp sanly hususy galyplarymyz bar.

Özbaşdaklaşdyrma hem garşylanýar.

Emma plastmassa we akril tutawaçlar üçin galyplaýyş tölegleri zerurdyr.

Şeýle-de bolsa, agaç / bambuk tutawaçlary şekilsiz islendik görnüşde özleşdirilip bilner.

Logotipi çap etmek prosesi:

1.Pad çap etmek
2. Lazer oýmak
3.Hot möhürleme

Käbir isleýän meseläňizi çözüň

wooden-handle
liuqid-handle
metal-acrylic-handle
metal-pearls-handle
metal-rhinestone-handle
metal-glitter-handle

BIZ REARADY ..

BIZ GEÇ. .RIS

BIZ ÇÖZGÜN

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň